Persondatapolitik for Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS og Advokatfirmaet Susanne Ravn

Dataansvarlig

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS og Advokatfirmaet Susanne Ravn er dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af de personoplysninger, som de to advokatfirmaer har modtaget om dig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvert af de to firmaer er kun ansvarlige for de personoplysninger, som det pågældende firma indsamler. Den fælles hjemmeside indsamler ingen personoplysninger.

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for advokatfirmaernes behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 a)-f), hvoraf fremgår følgende: 

“Artikel 6

Lovlig behandling

1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.

e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. Første afsnit, litra f), gælder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som led i udførelsen af deres opgaver.”

Kategorier af personoplysninger

Advokatfirmaerne behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Herudover vil advokatfirmaerne i straffesager typisk behandle oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger, helbredsmæssige forhold o.lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Alle advokater og medarbejdere i advokatfirmaerne har tavshedspligt.

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader advokatfirmaerne derfor alene dine personoplysninger til advokatfirmaernes databehandler og til offentlige myndigheder. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige myndigheder finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personoplysninger afgivet til advokatfirmaerne behandles på vores databehandlers sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaerne og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata til brug for advokatfirmaernes ydelse af advokatbistand stammer først og fremmest fra offentlige myndigheder, som eksempelvis politiet, anklagemyndigheden, retten eller andre offentlige instanser, men kan også stamme fra dig som klient.

Opbevaring af dine personoplysninger

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede, behandlede eller opbevaret.

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger som udgangspunkt blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identiske med formålet.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 14 dage.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til advokatfirmaetrnes behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte advokatfirmaerne.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaerne behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis de oplysninger, som advokatfirmaerne har registreret om dig er forkerte, har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaerne fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaernes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte advokatfirmaet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af advokatfirmaernes behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at dette kan medføre, at advokatfirmaerne ikke kan repræsentere dig i sagen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.